Privacy Verklaring

Harmonature gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, bijvoorbeeld bij de huisarts.

Harmonature heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieet- voedings- en suppletieadvies te kunnen geven of aanvullende laboratoriumtesten aan te vragen en om deze adviezen en uitslagen vervolgens aan jou te verstrekken.

Ik waarborg uw privacy. Dit betekent onder meer dat ik:
– zorgvuldig omga met uw persoonlijke en medische gegevens
– ervoor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot uw gegevens
Als uw behandelende therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in uw dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit uw dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:
– Om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met uw expliciete toestemming;
– Voor het gebruik voor waarneming tijdens mijn afwezigheid;
– Voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiale toetsing;
– In het geval van klachten, geschillen en/of claims worden niet medische gegevens gedeeld met mijn verzekeraar en mogelijk andere adviseurs;
– Een klein deel van de gegevens uit uw dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik een factuur kan opstellen.

Harmonature zal jouw gegevens (die nodig zijn voor het opmaken van de factuur) uitsluitend verstrekken aan Hosewol administratieve dienstverlening gevestigd te Boxtel waarmee Harmonature een overeenkomst heeft gesloten om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. 

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan zal ik u eerst informeren en expliciet uw toestemming vragen.
Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 20 jaar bewaard.

Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

Privacy op de zorgnota
Op de zorgnota die u ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden,
zodat u deze nota kan declareren bij uw zorgverzekeraar.
 - uw naam, adres en woonplaats
 - uw geboortedatum

 - polisnummer van de verzekeraar

 - de datum van de behandeling

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?
Harmonature bewaart jouw persoonsgegevens 20 jaar na beëindiging van de behandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar Harmonature. Er zal dan een afspraak worden gemaakt, omdat hiervoor legitimatie altijd noodzakelijk is, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

Beveiliging
Harmonature neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via het telefoonnummer 0643559701 of via info@harmonature.nl

Meer informatie
Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Harmonature kun je contact opnemen met Jeroen Postma via het telefoonnummer 0643559701 of via info@harmonature.nl

Voor meer informatie over privacy kunt je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.